Artykuły i porady iHouse

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka - czy podlega opodatkowaniu?
9-02-2014
Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka - czy podlega opodatkowaniu?


Bywa, że po śmierci małżonka żona nie jest w stanie utrzymać dotychczasowego mieszkania i będzie chciała je sprzedać, a następnie za uzyskane ze sprzedaży pieniądze kupić mniejsze lokum. Czy sprzedaż w takiej sytuacji nie będzie wiązała się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego?


Odpłatne zbycie nieruchomości


Z tytułu zbycia nieruchomości najczęściej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Podstawą naliczenia podatku dochodowego będzie dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Nie zawsze jednak podatnik sprzedający nieruchomość będzie musiał opłacić podatek od odpłatnego zbycia mieszkania.


Żona, która po śmierci małżonka, sprzedaje przejęte mieszkanie, nie musi opłacać podatku dochodowego, jeśli nieruchomość została nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, zaś od momentu jej nabycia lub wybudowania upłynęło pięć lat. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.


Jeśli sprzedaż zostanie dokonana wcześniej to wówczas powstanie po stronie małżonki sprzedającej wspólne mieszkanie odziedziczone w połowie po mężu, przychód do opodatkowania.


Nabycie części nieruchomości


Dotychczas w orzecznictwie organów podatkowych panowało przekonanie o tym, że dla kwestii opodatkowania sprzedaży nieruchomości liczy się moment nabycia pełnego prawa do mieszkania, czyli będzie to moment odziedziczenia po zmarłym małżonku części mieszkania. Dziś to stanowisko organów podatkowych jest uznawane za błędnie. Dla kwestii opodatkowania sprzedaży nieruchomości liczy się jedynie chwila, w której nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Majątek wspólny małżonków powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Instytucja współwłasności uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego i polega na tym, że własność tej samej rzeczy, np. mieszkania, przysługuje niepodzielnie kilku osobom.Rozliczenie podatku


Jeśli żona po śmierci męża będzie chciała zbyć mieszkanie przed upływem wskazanego okresu 5-letniego od chwili nabycia lub wybudowania nieruchomości i wprowadzenia jej do majątku wspólnego, będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Jeśli nieruchomość została nabyta po 1 stycznia 2009 roku, rozliczenie z tytułu opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości należy sporządzić na druku PIT-39, który składa się w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Przy rozliczaniu sprzedaży mieszkań nabytych w takim czasookresie w zastosowaniu jest stawka podatku w wysokości 19%, a podstawą obliczenia podatku dla każdego z małżonków zbywających wspólne mieszkanie, będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami jego uzyskania.


Dla nieruchomości nabytych lub wybudowanych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku, opodatkowanie sprzedaży nieruchomości będzie naliczane z zastosowaniem 19% stawki podatku dochodowego. Podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, zaś podatnik może uniknąć opłacania podatku przy wykorzystaniu ulgi meldunkowej.


Zespół iHouse

Podziel się artykułem ze znajomymi!